Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэрэг хуваарилах журам

Дундговь аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэрэг хуваарилах журам